info@pro-rep.nl

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

‐Opdrachtnemer: VOF Pro‐rep+ te Venlo, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer

67692540.

‐Consument: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie diensten worden verleend, werkzaamheden

worden uitgevoerd en/of producten worden geleverd.

‐Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten

verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten

door Pro‐rep+ worden verricht of geleverd.

‐Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

‐Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel ‐ waaronder ook begrepen e‐mail ‐ dat de consument of VOF

Pro‐rep+ in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die

toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de

informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

‐Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen een vooraf in overeenkomst gestelde

bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

2. Gegevens van VOF Pro‐rep+

VOF Pro‐rep+

Saffier 7

5912 TN Venlo (Limburg)

Telefoonnummer: 06‐344 85 344, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur

E‐mailadres: info@pro‐rep.nl. De consument kan ook via onze website contact een elektronisch

formulier invullen: https://www.pro‐rep.nl

KvK‐nummer: 67692540

Btw‐identificatienummer: NL857133597B01

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VOF Pro‐rep+. En op elke

overeenkomst tussen VOF Pro‐rep+ en de consument.

3.2 VOF Pro‐rep+ zal bij de consument aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij

opdrachtnemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos

worden toegezonden.

4. Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De

beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument

mogelijk te maken. Als opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een

waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke

fouten in het aanbod binden VOF Pro‐rep+ niet.

5. De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het

aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Opdrachtnemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie,

schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

‐het adres van VOF Pro‐rep+ waar de consument met klachten terecht

‐de informatie over garanties en bestaande service na aankoop

‐de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, inclusief (voor zover van toepassing) de

kosten van aflevering, en de wijze van betaling

6. De prijs

6.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in

btw‐tarieven.

6.4 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

7. Nakoming overeenkomst; Extra garantie; Levering

7.1 Opdrachtnemer is verplicht een product af te leveren dat aan de overeenkomst beantwoordt. Het

product beantwoordt niet aan de overeenkomst, indien het niet de eigenschappen bezit die de

consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Wordt aan deze verwachtingen niet

voldaan, dan heeft de consument recht op reparatie respectievelijk vervanging.

7.2 Bij producten die met fabrieksgarantie worden geleverd, kan de consument zich met klachten ook

rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Desgevraagd kan opdrachtnemer daarbij tussen de

consument en de fabrikant of importeur bemiddelen, bijvoorbeeld door het product namens en voor

risico van de consument op te sturen naar de fabrikant of importeur.

7.3 Opdrachtnemer zal gepaste zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de

uitvoering van bestellingen van producten.

7.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt.

7.5 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal

opdrachtnemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen

uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

7.6 Opdrachtnemer komt bij een niet tijdige levering niet in verzuim, tenzij de consument haar

schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij aan opdrachtnemer een redelijke termijn tot nakoming is

gegund, en opdrachtnemer de bestelling niet alsnog binnen die nadere termijn volledig heeft geleverd.

In dat geval heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

7.7 Na ontbinding conform het vorige lid zal opdrachtnemer het bedrag dat de consument betaald heeft

voor de niet (volledig) ontvangen bestelling, onverwijld terugbetalen.

7.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij opdrachtnemer tot het

moment van bezorging aan de consument.

8. Betaling

8.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van het verkochte product zolang de consument niet volledig heeft

voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten

in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden aan opdrachtnemer.

8.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld

aan opdrachtnemer te melden.

9. Klachtenregeling

9.1 Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd bij opdrachtnemer te worden ingediend.

9.2 In geval van zichtbare gebreken dient de klacht terstond na de aflevering te worden ingediend. In alle

andere gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de consument het

gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

9.3 De consument dient opdrachtnemer in ieder geval vier weken de tijd te geven om de klacht in

onderling overleg op te lossen.

10. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van

de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door

de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager.

Algemene voorwaarden opgesteld in November 2018 te Venlo.

Reparatie verzoek
Bel ons